tir-a-larc-bourguignon

tir-a-larc-bourguignon

(photo STB pour ToutMontbeliard.com)