edf-mathay

edf-mathay

(photo Twitter @EDF_Entreprises)